FONOLOGI


Meuni ku lieur ngapalkeun FONOLOGI. Ngahaja maca ayeuna UTS téh kantun ngétang waktos. Tibatan ripuh engkéna mending ngapalkeun ti ayeuna tapi tetep waé hésé da loba garapanana. Mumpung haneut kénéh urang pedalkeun waé kabéhanana ayeuna kalawan ringkés, jelas tur padet. Check this out! _

 

 1. Wangenan

 

Urang mimitian ti wangenan okeh.! Perhatikeun! Tong sare!

Ehm… eeeeeeee, tuh kan poho! Naon sih? Kéla… mun teu salaaaah….

 

Fonologi (élmuning sora) ngandung harti élmungeunaan sora, pangpangna sora basa.

Tina basa Indonesia nya éta     Fonologi

Tina basa Inggris nya éta     Phonology

Tina basa Yunani nya éta     Phone=sora , logos=élmu

Jadi kacindekanana fonologi atawa élmuning sora nya éta bagian tina élmu basa anu maluruh jeung medar sora-sora basa, prosesna, selang surupna, katut parobahanana.

 

Numutkeun Ferdinand De Saussure fonologi téh aya 2 nya éta étik jeung émik.

 1. Étik, nya éta sora basa anu aya dina omongan (parole). Maksudna sora basa anu tos dikedalkeun kana baham, disebutna ogé sora fon.
 2. Émik nya éta sora basa anu aya dina pikiran atawa teu acan dikedalkeun (langue). Disebutna ogé sora foném

Kacindekanana yén fonologi téh nyoko kana ulikan fonétik (tata sora) jeung fonémik (tata foném).

 

Tata sora (fonétik) mangrupa élmu anu nalungtik sora-sora basa anu henteu ngabédakeun harti. Jadi, Fonétik nya éta bagian tina élmuning sora (fonologi) anu maluruh jeung medar sora basa tina ucapan, kumaha cara ngawanguna nepi ka jadi geteran hawa sarta bisa ditarima ku panguping.

Fonétik dibagi jadi 3 warna :

 • Fonétik Artikulatoris / organis nya éta anu maluruh jeung medar sora basa mekanisme pakakas ucap anu aya dina awak manusa waktu ngahasilkeun sora basa. Eusina medar perkara sora basa, cara ngahasikeunana, wujud sora basana, jeung parobahanana.
 • Fonétik Akustis nya éta anu maluruh jeung medar sora basa dumasar kana aspék-aspék fisikna salaku geteran hawa. Eusina medar frekwensi, geteranana, intensitas, amplitudo, katut timbrena.
 • Fonétik Auditoris nya éta maluruh jeung medar sora basa cara mekanisme panguping narima sora-sora basa salaku geteran hawa.

Tata foném (foném) nya éta mangrupa bagian tina fonologi anu maluruh jeung medar sora basa nu fungsional atawa foném, selang surupna, sistem katut pola-polana, parobahanana, jeung kamekaranana.

Kagungan élmuning sora (fonologi) :

 1. Gunana pikeun urang miboga kaweruh jeung kaparigelan dina nganalisis sora basa.
 2. Urang bakal parigel dina ngajarkeun basa anu aya patalina jeung ngaregepkeun, ngucap, nulis.
 3. Urang bakal weruh kumaha carana ngucapkeun sora nu merenah.

 

 

 1. PROSES KAWANGUNNA SORA BASA

Anapon prosés-prosés kawangunna sora basa :

 1. Prosés kaluarna sora tina bayah (paru-paru)
 2. Prosés ngucapkeun (fonasi), nya éta liwatna sora dina tikoro
 3. Prosés artikulasi nu mangrupa prosés ngawanguna sora basa ku artikulator
 4. Prosés baham irung (oro-nasal), nya éta prosés kaluarna sora ngaliwatan baham-irung.

 

 1. PAKAKAS UCAP

Aya 25 pakakas ucap, tapi kuring mung bisa nyebutkeun 3 sarta penjelasanana.

 • Bayah/Lungs/paru-paru

  Fungsina pikeun ngambekan. Aya 2 prosés, nya éta engap jeung ngarenghap. Engap téh nyeuseup sora/hawa kana bayah. Ngarénghap nya éta ngaluarkeun sora/hawa tina bayah.

 • Huntu/dentum

  Aya 2, huntu luhur jeung handap. Nu paling berperan nya éta huntu luhur.

  Huntu luhur + huntu handap = Déntal

  Huntu luhur + biwir handap = labiodéntal

  Huntu luhur + tungtung létah = apikodéntal

 • Biwir/labium

  Biwir luhur fungsina artikulator pasif. Biwir handap artikulator aktif. Mun sora nu dikaluarkeun tina antukna biwir luhur jeung handap disebutna sora Bilabial.

 

Sakitu pedaran ti sim kuring. Mugia aya mangpaatna kanggo nu maca (◕‿◕✿)

Hatur nuhun …

 

 


 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s