Kapamingpinan Dina Organisasi


Dina seeurna hartos kapamingpinan,urang tiasa nyandak intina. Nyaeta kapamingpinan mangrupa hiji proses pikeun ngahontal udagan kanggo kaperyogian organisasi. Kapamingpinan mangaruhan pisan kana ngatangtukeun tujuan atanapi udagan hiji organisasi, ngamotivasi sikep pamilon pikeun ngahontal udagan, mangaruhan pikeun ngalereskeun kelompok sareng budayana. Kapamingpinan gaduh kaitan nu raket sareng motivasi. Perkawis eta tiasa ditingal tina kaberhasilan hiji pamingpin dina ngusikkeun jalmi nu sanesna dina ngahontal udagan nu atos ditangtoskeun.
Upami organisasi hartosna nyaeta mangrupa sarana pikeun ngalaksanakeun gawe bareng antara jalmi-jalmi pikeun nyumponan hiji udagan anu sami, sareng ngagunakeun sumber daya anu dipiboga.
Janten kapamingpinan dina organisasi maksadna nyaeta hiji cara atanapi proses kumaha lengkah-lengkah pamingpin dina ngusikkeun hiji organisasi supados eta organisasi tiasa mapah nu sae.
Pikeun ngahontal organisasi nu hade, urang kedah uninga heula tipe-tipe pamingpin nu sae. Ciri-ciri pamingpin sareng kapamingpinan nu ideal nya eta:
1. Miboga pangweruh nu lega, beuki luhur kalungguhan hiji jalma dina hirarki kapamingpinan organisasi, manéhna beuki ditungtut pikeun sanggem mikir sarta ngalengkah sacara generalis.
2. Pangabisa ngembang sarta ngamekarkeun
3. Sikep nu Inkuistif atanapi karaosan hoyong terang. Eta teh mangrupa sikep nu nyerminkeun 2 hal: kahiji, henteu ngarasa sugema jeng pangweruh nu tos dipiboga, kadua kahayang pikeun milarian sarta manggihan perrkawis nu anyar.
4. Kamampu Analitik, tiasa mecahkeun masalah.
5. Daya emut nu kiat, pamingpin kedah gaduh kamampu intelektual nu aya di luhur kamampu rata-rata jalmi nu di pimpinna.
6. Kaparigelan komunikasi sacara efektif.
7. Kaparigelan ngadidik, tiasa nganggo waktos pikeun ngaronjatkeun kamampu handapanana.
8. Rasionalitas
9. Objektivitas
10. Naluri nu tepat
11. Janten conto dina sikep, perilaku.
12. Janten pangdenge nu hade
13. Fleksibilitas, kamampu ngalakukeun parobahan dina cara mikir, nindak, sikep sarta paripolah supados saluyu jeung tungtutan kondisi nu dihadapi tampa ngorbankeun prinsip-prinsip hirup nu keur dianut.
14. Kacindekan
15. Kawanian
16. Orientasi mangsa hareup
17. Sikep nu Antisipatif sareng Proaktif
Upami hiji pamingpin atos gaduh kriteria-kriteria anu tos dipedarkeun di luhur, insya Alloh eta pamingpin kapamingpinana henteu di asa-asa deui. Kriteria-kriteria eta kedah diusikeun sing leres, ulah ngan sewates teori hungkul, tapi prak-prakanana oge kudu hade sarta saluyu jeung dasar-dasar organisasina. Hiji organisasi bakal kacau upami pamingpina teu gaduh kapamingpinan anu siga kitu. Tapi upami urang tingal ayeuna pamingpin anu kitu teh tos anggang. Kumargi kitu atikan dina kapamingpinan oge peryogi diajarkeun.
Dina islam, kapamingpinan eta kacida utamina. Nabi oge kantos nyarios, upami aranjeunna indit-inditan, pilih hiji jalmi nu janten pamingpin. Upami aya dua, pilih hiji nu janten pamingpin. Netepan nu pang hadena oge nu aya pamingpina (imam).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s